Dette senteret i Atyrá har vært mange forskjellige slags senter opp gjennom tidene, og derfor hatt mange ulike funksjoner. Men en ting er sikkert; det har alltid vært til velsignelse for de forskjellige aktørene og brukerne.

For å lese mer om de ulike sentrene og de forskjellige funksjonene sentrene hadde, gå til Historie-siden.

Her ønsker vi å fortelle om hvordan det gjeldende senteret Centro Hagan Discípulos ble skapt, og veien frem til idag. En idé som vi føler Den Hellige Ånd la ned i oss, var da det forrige senteret Global Mission Camps trengte en nyskapning og litt endring. Fra å være en misjonsstasjon til å bli et kunnskapssenter.

Ved slutten av året 2018 begynte ideene om et kunnskapssenter å sette seg fast hos misjonærene Camilla og Thomas Bølum Kjørstad, som da bodde på misjonsstasjonen Global Mission Camps. Ved inngangen til 2019 fikk dette stadig mer plass i tankene, og Den Hellige Ånd påvirket oss til å gå videre med dette nye konseptet. I løpet av februar/mars 2019 var det nye styret på plass, og vi kunne starte opp den frivillige organisasjonen med et oppstartsmøte i april før vi søkte Brønnøysundregisteret om tillatelse til å registrere oss. I løpet av mai hadde vi hele dagens styre på plass.

Dagens vedtekter ble godkjent på årsmøte 2019, den 09.04.2019:

 1. Organisasjonens navn

Det offisielle navnet som den frivillige organisasjonen har fått er Centro Hagan Discípulos forkortet CHD (på norsk Gjør Disipler Senteret). Logoen vises øverst i dette dokumentet. Brevmalen er derfor slik som dette dokumentet er utformet. Det opprettes en internettadresse: www.centrohagandiscipulos.no, med en server hvor fildeling, kalender, e-post etc. er på en felles plattform for brukere og styret. Dette legges inn i driftsbudsjett.

 1. Formål

Formålet med den frivillige organisasjonen Centro Hagan Discípulos er disippeltrening, ledertrening, kunnskaps økning og misjon i Paraguay.

 1. Oppgaver

Centro Hagan Discípulos har følgende oppgaver som delegeres mellom styremedlemmer og/eller støttemedlemmer:

 1. Sette opp et driftsbudsjett og investeringsbudsjett for den fysiske bygningen CHD i Atyrá.
 2. Jevnlig ha kontakt med de ansatte ved CHD i Atyrá.
 3. Jevnlig ha kommunikasjon med pastorer/ledere i Filadelfia 420 (og andre kirkesamfunn) for å ivareta formålet til Centro Hagan Discípulos.
 4. Årlig sende ut representant fra styret med minimum følgende oppgaver:
  1. Møter med pastorer/ledere i Filadelfia 420 og ansatte for eventuelle justeringer for å ivareta formålet til Centro Hagan Discípulos.
  2. Ordne praktiske gjøremål på oppdrag fra styret; for at drift, investering og formål ivaretas i forhold til nye/justerte delmål som styret har satt seg for kommende periode.

Det er ønskelig at representanten også kan gjøre følgende:

 1. Arrangere team-tur med deltakere fra nordiske land, som blir med ut for å kunne praktisere korttidsmisjon som representanten syr sammen på forhånd.
 2. Arrangere konferanse sammen med pastorer/ledere i Filadelfia 420, med fokus på
  kunnskapsøkning.
 3. Ta initiativ til eller hjelpe til ved andre kurs/arrangementer som kan bidra til økt kunnskap for menighetene generelt, eller idemyldring på evangelisering/misjon i eget land. F.eks. et barnearrangement for søndagsskolen med fokus på evangelisering av nye barn.
 1. Sørge for at det blir mulig for nordmenn som ønsker å være utestasjonert til kort/lang misjonstjeneste å oppholde seg på senteret. Hjelpe til med nødvendig kommunikasjon i Norge, opprette kontakt med ansatte og pastorer/ledere i Paraguay. Booke datoer etc., via AirBnB.
 2. Sørge for at det blir mulig for studenter fra bibel-/misjonsskoler å ha innkvartering til praksisopphold i Atyrá. Sørge for kontakt med ansatte og pastorer/ledere for studentene. Kan også være behjelpelig med å skreddersy praksis med forskjellige kirker/sentre i områdene som er en busstur (ca. 1 time) unna Atyrá.
 3. Delegere ansvar, på oppdrag/samarbeid med pastorer/ledere i Filadelfia 420, til frivillige som kan undervise på spansk fra Norge over internett til kursdeltakere som befinner seg på CHD i Atyrá ved behov.
 4. Inneha en aktivitetsplan som har fokus på innsamlingsaksjoner, informasjonsdeling med mer i Norge. Inneha en aktivitetsplan som har fokus på hele formålet (beskrevet over) i Paraguay.
 1. Medlemskap og kontingent

Alle som ønsker å bidra økonomisk (ved å betale minst årskontingenten) til Centro Hagan Discípulos kan være støttemedlem, og vil som støttemedlem få mulighet til å så inn i Guds rike. Likevel settes en aldersgrense til minst 16 år, for å være støttemedlem. Kontingenten for å være medlem er pr dags dato 50 NOK årlig, men kan være en del av et høyere støttebeløp som er gitt til Centro Hagan Discípulos. Et medlemskap vil innebære i tillegg til ekstra fordeler (skal være beskrevet på internettside, f.eks. innbydelse til arrangementer, regelmessig oppdatert informasjon), innkalling til årsmøte med tilbud om deltakelse og stemmerett. Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales innen dato for årsmøte. Støttemedlemmer som ikke har betalt kontingenten innen årsmøte vil ikke ha stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som støttemedlem av CHD. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt, og blir ikke innkalt til årsmøte. CHD har med seg støttemenigheter/organisasjoner som gir økonomisk støtte til CHD, men representantene fra menighetene/organisasjonene har likevel ikke møte-/stemmerett ved (ekstraordinært) årsmøte.

 1. Årsmøtet

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Det betyr at det settes et møte hvert år som tilbys over internett, hvor alle organisasjonens medlemmer blir kalt inn med møte- og stemmerett. For å ha stemmerett må medlemmene ha betalt medlemskontingenten innen dato for årsmøte. Styret må ta ansvar for innkalling senest 1 måned før møtedato, som skjer over digitale plattformer. Årsmøtet skal hvert år behandle eventuelle endringer i vedtektene, godkjenne budsjett og regnskap og ta stilling til styrets forslag til endringer av styrets medlemmer. Eventuelle forslag fra støttemedlemmer som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte, for eksempel på CHD sine internettsider. Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstede, uten å at representantene innehar stemmerett i aktuell sak. Krav om innsending av referat fra årsmøte. Referent må velges ved hvert møte.

 1. Ekstraordinært årsmøte

Dersom det oppstår en helt spesiell situasjon som medlemmer eller styret vil at hele organisasjonen skal ta stilling til, må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Dette møtet skal utelukkende behandle saken det er blitt kalt inn til. Det kalles først inn til ekstraordinært årsmøte hvis styret (med flertall i styret) blir enig om en innkallelse. Det kan også innkalles til et ekstraordinært årsmøte hvis en betydelig gruppe av støttemedlemmer ønsker det (det vil si minst 2/3 flertall av CHD). Støttemedlemmer må i så fall skrive til styret med grundig begrunnelse av saken/situasjonen. Krav om innsending av referat fra årsmøte. Referent må velges ved hvert møte.

 1. Styret

Styret skal i all hovedsak ta på seg ansvar for fremdrift i forhold til formål og oppgaver beskrevet over. Styret har mulighet til å delegere oppgaver utenfor både styret og Centro Hagan Discípulos hvis det er formålstjenlig. Styret består av utvalgte støttemedlemmer i Centro Hagan Discípulos. Styret må ha minst 3 styremedlemmer med på møtet for at styremøtet er gyldig. Det skal skrives referat, hvor årsmøtet har innsynsrett hvis det bes om det. Pr dags dato består styret av: Thomas Bølum Kjørstad1+2, Sanan Weststeyn og Kai Jensen. (1 = styreleder og 2 = økonomiansvarlig). Styret mottar ikke honorar, men er et frivillighetsarbeid. Representant fra styret som drar til Paraguay slik beskrevet under 2. Oppgaver over, vil få økonomisk kompensasjon for turen inntil det beløp som budsjettet for det aktuelle regnskapsåret tilsier. Nye styremedlemmer foreslås av styret, men velges av årsmøtet. Styremedlemmer bør være interessert i misjon, ha et hjerte for Paraguay og snakke godt både spansk og norsk eller annet nordisk språk. Det kan gjøres unntak ved sistnevnte regel, men oppfordres til å følges.

 1. Styrets oppgaver

I utgangspunktet delegerer styret sine oppgaver seg imellom. Styret skal til årsmøte/ekstraordinært årsmøte (vedrørende ekstraordinært årsmøte gjelder kun saker merket med *):

 • komme med forslag til endringer av styrets medlemmer*
 • komme med forslag til endringer av vedtekter*
 • komme med forslag til budsjett
 • komme med forslag til revidert budsjett*
 • presentere oppsatt aktivitetsplan for kommende år
 • presentere rapport fra aktiviteter foregående år
 • presentere regnskap for årsmøtets tilslutning
 • foreta ansettelser v/CHD Atyrá
 1. Oppløsning av organisasjonen

Skulle styret til Centro Hagan Discípulos komme til det punktet at oppløsning av organisasjonen er eneste utvei ut fra en situasjon som oppstår, må det innkalles til et ekstraordinært årsmøte og presenteres og bestemmes der. Eventuelt kan det ekstraordinære årsmøtet finne løsninger som frigir styremedlemmer for ansvar og videre drift. Eventuelt kan det da også bli aktuelt med ny kontrakt mellom Filadelfia 420 og Centro Hagan Discípulos. Det må være 2/3 flertall for oppløsning før saken kan gå videre. For at et eventuelt flertall (minst 2/3 flertall) ved det ekstraordinære årsmøtet for en oppløsning av organisasjonen skal gjelde, må det innkalles til nok et ekstraordinært årsmøte innen 3 måneder. Saken må der på nytt behandles, og det må igjen være minst 2/3 flertall for oppløsning. Ved opphør eller oppsigelse av kontrakten mellom Filadelfia 420 og Centro Hagan Discípulos, skal det jobbes for et salg av møbler og inventar som bygningsmassen ved Centro Hagan Discípulos til enhver tid innehar – hvor det (siste) ekstraordinære møtet bestemmer til hvilket formål inntektene fra salget skal gå (med 2/3 flertall). Inntektene fra salget kan ikke gå til private personer (verken i Paraguay eller i andre land). Kontrakten som Filadelfia 420 og Centro Hagan Discípulos skrev under på i 2019, gjelder kun for leie av bygningsmassen med adresse General Bernardino Caballero 512 Atyrá, som også bærer navnet Centro Hagan Discípulos. Kontraktbrudd/endringer må behandles av styret og (ekstraordinært) årsmøte i Centro Hagan Discípulos i Norge. Skulle oppløsning av organisasjonen være aktuelt før kontrakten går ut, er dette kun tillat ved klausulen som tilhører kontrakten: «Styret til CHD i Norge forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med Filadelfia 420 innen utløpsdato, hvis styret ikke finner det forsvarlig å drifte videre på grunn av forlite driftsmidler».

 1. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan bare skje på et lovlig innkalt (evt ekstraordinært) årsmøte, og det må være minst 2/3 flertall i årsmøtet for at vedtektene skal endres. Dette er fordi det skal være en litt høyere terskel for å endre organisasjonens «grunnlov» og for at det skal være bred enighet om endringene. Vedtektene ble første gang vedtatt på oppstartsmøte for CHD den 09.04.2019. Eventuelle endringer må også dateres her i ettertid.